ABOUT US

เกี่ยวกับ : บริษัท นวตสาร จำกัด

คำว่า “นวตสาร” หมายถึง  นวตกรรมทางการเรียนรู้และการศึกษา    บริษัท นวตสาร จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537     ภายใต้แนวคิดที่ต้องการเห็นสังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวไกลด้วยการศึกษา   หากสังคมไทยจะเข้มแข็งได้  ประชาชนทุกคนต้องมีการศึกษา     ดังนั้นเพื่อเน้นย้ำในเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง   ซึ่งให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จึงมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในสังคม  ด้วยการเลือกทำธุรกิจทางการศึกษา คัดสรรและผลิตสิ่งที่ดีที่สุด โดยทีมงานฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการได้รับความรู้บริโภคเนื้อหาหนังสือที่มีคุณภาพ  เราจึงตั้งใจผลิต  หนังสือแบบเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือห้องสมุดทุกระดับ,   หนังสือสำหรับเด็กระดับปฐมวัย อ. 1 – อ. 3  อันได้แก่ ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์,  หนังสือเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษา,  สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ   ซึ่งหนังสือและสื่อนั้น  เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสถานศึกษา หรือ   ผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลาน   หรือ สอนเสริมด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน    ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์ที่เราต้องการให้ครอบครัวเกิดความใกล้ชิด    มีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้หนังสือเป็นสื่อ   เพราะนอกจากเด็กจะได้เพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังได้สานความสัมพันธ์กันในครอบครัวด้วย

นวตสาร สร้างสรรค์รากฐานแห่งความคิดและจินตนาการ “เด็กปฐมวัย”

บริษัท นวตสาร จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งเน้นที่จะสรรค์สร้างนวตกรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยการปลูกฝังต้นกล้าแห่งปัญญาให้กับเด็ก  เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“ปฐมวัย” หรือวัยแรกเริ่มการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ  ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการสร้างรากฐานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์  ดังนั้นการปลูกฝังและปูพื้นฐานเด็ก “ปฐมวัย”  ให้มีความพร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ เพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้  และสร้างแนวความคิดตลอดจนจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  เรามุ่งเน้นและเห็นความสำคัญของการวางรากฐานเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  ด้วยเพราะเราเล็งเห็นว่าหากการปลูกฝังและปูพื้นฐานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  จะทำให้เด็กมีพัฒนาการเติบโตสมวัย  มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบข้าง  รักที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่  เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ตั้งแต่วัยแรกเริ่มเรียนรู้ โดยยึดหลักพัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เสริมทั้ง IQ และ EQ เป็นสื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างสมวัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นวตสาร จึงผลิตหนังสือ ชุดแบบฝึกพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 1-3, ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ชั้นอนุบาล 1-3 นอกจากนั้นยังมีหนังสือเสริมประสบการณ์ทางด้านลีลามือ ทั้งไทย-อังกฤษ โดยอาจารย์ผู้แต่ง/เรียบเรียงหนังสือทั้งชุดนี้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมความคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งหนังสือทุกชุดจะมีงานวิจัยระดับปริญญาเอกรองรับ

ในแต่ละปีทางบริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา, Work Shop ให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อเรื่องที่ทันสมัย และมีประโยชน์  ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้  และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูปฐมวัยให้มากยิ่งขึ้น
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้